• w tytule przelewu powinno znaleźć się: imię i nazwisko dziecka, klasa oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata (np. Jan Kowalski, 1a, wrzesień);
  • za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na rachunek bankowy;
  • wysokość opłat za obiady za poszczególne miesiące zamieszczona będzie na stronie internetowej szkoły (np. wysokość opłaty za wrzesień podana zostanie 1 października);
  • w przypadku wystąpienia prawidłowo zgłoszonych odliczeń za dany miesiąc o wysokości opłaty za obiady rodzic zostanie poinformowany przez dziennik elektroniczny 1-ego dnia kolejnego miesiąca;
  • kwota przekazana na konto szkoły musi być zgodna z kwotą należną za dany miesiąc;
  • jeden przelew dotyczy jednego dziecka.